Nadarjeni učenci

Kdo so nadarjeni učenci?

Nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo visoke nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Kot nadarjeni in/ali talentirani učenci so identificirani učenci, ki izkazujejo izjemne dosežke ali imajo potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, učnem, vodstvenem, tehniškem, gibalnem ali umetniškem (glasbenem, literarnem, likovnem, dramskem) področju in ob rednem šolskem programu potrebujejo še prilagojene programe in aktivnosti.

Značilnosti nadarjenih učencev:

Miselno-spoznavno področje

 • razvito divergetno mišljenje (fluentnost, fleksibilnost, originalnost, elaboracija),
 • razvito logično mišljenje (analiza, abstrahiranje, posploševanje, sposobnost sklepanja),
 • nenavadna domišljija,
 • natančnost opazovanja,
 • dober spomin,
 • smisel za humor.

 

Učno-storilnostno področje

 • široka razgledanost,
 • visoka učna uspešnost,
 • bogato besedišče,
 • hitro branje,
 • spretnost v eni od umetniških dejavnosti (glasba, ples, risanje, dramatizacija itd.),
 • motorična spretnost in vzdržljivost.

 

Motivacija

 • visoke aspiracije in potreba po doseganju odličnosti,
 • radovednost,
 • raznoliki in močno izraženi interesi,
 • vztrajnost pri reševanju nalog,
 • visoka storilnostna motivacija,
 • uživanje v dosežkih.

 

Socialno-čustveno področje

 • nekonformizem,
 • močno razvit občutek za pravičnost,
 • neodvisnost in samostojnost,
 • sposobnost vodenja in vplivanja na druge,
 • izrazit smisel za organizacijo,
 • empatičnost.

 

Vir: povzeto po  Povzeto po konceptu za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli na MIZS

 

Odkrivanje nadarjenih učencev

V postopku odkrivanja sodelujejo učitelji, šolska svetovalna služba, starši in učenci. Vsak od njih lahko prispeva koristne informacije.

Odkrivanje poteka v treh stopnjah:

 1. evidentiranje

Prva stopnja je evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Ta poteka na osnovi različnih kriterijev brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov. Evidentiranje nadarjenih učencev običajno poteka ob koncu tretjega razreda, ko razredni učitelj predlaga učence za identifikacijo nadarjenosti. Uporablja se več kriterijev (učni uspeh, dosežki, učiteljevo mnenje, tekmovanja, hobiji…). Evidentiranje se lahko izvede tudi v višjih razredih.

 

 1. identifikacija

Pomeni ugotavljanje vrste in stopnje nadarjenosti. Kriteriji so:

–          ocenjevalne lestvice nadarjenosti, ki jo izpolnjujejo učitelji,

–          test splošnih intelektualnih sposobnosti in

–          test ustvarjalnosti.

Testiranje opravi psiholog s predhodnim pisnim soglasjem staršev.

Kot nadarjen učenec je prepoznan tisti, ki vsaj na enem od testov ali na učiteljevi ocenjevalni lestvici doseže rezultat, ki sodi v zgornjih 10 % populacije enako starih vrstnikov.

 1. seznanitev in mnenje staršev

Je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih, ko svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega in pridobi tudi njihovo mnenje o otroku.

Za potrjene nadarjene učence se pripravi individualizirane programe, v katerih se določijo cilji, preko katerih učenci razvijajo svoje potenciale v skladu s svojimi interesi in v okviru možnosti, ki jih imamo v šoli.