Šolska svetovalna služba

Pri delo šolske svetovalne službe se prepletajo dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Šolska svetovalna delavka opravlja delo tako z učenci, učitelji, sodeluje z vodstvom in zunanjimi institucijami.

Delo svetovalne službe obsega naslednja področja: učenje in poučevanje; šolska kultura, vzgoja, klima in red; telesni, osebni (spoznavni in čustveni) in socialni razvoj; šolanje, karierna orientacija; socialno-ekonomske stiske. Šolska svetovalna služba spremlja tako učence s posebnimi potrebami, nadarjene učence in učence tujce ter delo z njimi.

Delo šolske svetovalne delavke opravlja Tanja Kranjec (tanja.kranjec1@guest.arnes.si, telefon 02 551 88 14).