Za starše

Spoštovani starši, prosimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker boste samo tako lahko spremljali otrokov razvoj v šoli.

Informacije in navodila vam bomo skozi celo šolsko leto pošiljali pisno in preko šolske spletne strani.

 

RODITELJSKI SESTANKI

Prvi roditeljski sestanek za starše učencev bo 13. septembra 2023, na katerem vas bomo seznanili s poročilom o preteklem šolskem letu in z letnim delovnim načrtom šole za šolsko leto 2023/2024. Drugi roditeljski sestanek bo v mesecu januarju ali februarju 2024. Tretji skupni roditeljski sestanek bo izveden v mesecu maju 2024.

 

GOVORILNE URE

Starši lahko pridete na skupno popoldansko govorilno uro vsak drugi mesec, in sicer prvo sredo od 16.00 do 17.00 ure.

Pogovore bomo organizirali v matičnih učilnicah. V tem času bodo na šoli tudi strokovni in vodstveni delavci, v kolikor bo izražen interes za pogovor z njimi.

Pričakujemo, da se boste starši čim bolj vključevali v življenje in delo na šoli, še zlasti pri dnevih dejavnosti, dnevih odprtih vrat in drugih projektih šole. Tako želimo ustvariti še tesnejše vezi med šolo in vami, dragi starši, saj je le tako mogoče graditi skupne cilje in jih uspešno uresničevati.

 

JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE

Za učence 1.  razreda  je organizirano jutranje varstvo od 6.00 do 8.00 ure. Na šoli je organizirano podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda. Učenci se lahko na željo staršev vključijo v podaljšano bivanje, ki traja vsak dan od zaključka pouka do 16.00 ure. Zaradi varnosti otrok in odgovornosti šole lahko učitelj OPB predčasno napoti učenca iz šole samo s pisnim potrdilom staršev, razen učencev 1. razreda. Delo v oddelku je kombinacija samostojnega učenja, organiziranega prostega časa ter rekreativnega odmora. Podaljšano bivanje organiziramo predvsem za učence, katerih starši so zaposleni, ter za učence, ki imajo učne težave. Je strokovno vodeno in vsebuje elemente samostojnega dela, rekreacijo, interesne in druge dejavnosti ter prehrano z zdravstvenim varstvom. Podaljšano bivanje se izvaja v treh skupinah. Za učence, ki so vključeni v OPB, poskrbimo tako, da jim zagotovimo normalne pogoje za življenje in delo, igrače, leposlovno in ostalo literaturo za preživljanje prostega časa, ustrezno prehrano z navajanjem na kulturo prehranjevanja. Posebno skrb posvetimo prijetnemu počutju, toplini in varnosti.