Učne težave

Učne težave delimo na splošne in specifične, ki jih opredeljujemo od lažjih do težjih, od enostavnih do kompleksnih in lahko trajajo krajši čas ali vse življenje.

Učne težave delimo na splošne in specifične, ki jih opredeljujemo od lažjih do težjih, od enostavnih do kompleksnih in lahko trajajo krajši čas ali vse življenje − Koncept učne težave v osnovni šoli (Zavod RS za šolstvo).

O učnih težavah govorimo, kadar ima otrok pri učenju pomembno večje težave kot vrstniki. Učne težave se pojavijo pri zelo heterogeni skupini učencev z različnimi kognitivnimi, socialnimi, emocionalnimi in drugimi značilnostmi (Magajna et al., 2008, str. 6). 

Petstopenjski model pomoči

Pri delu z učenci z učnimi težavami razlikujemo pet stopenj pomoči (IDPP):

  1. pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku in v okviru oddelka podaljšanega bivanja,
  2. pomoč šolske svetovalne službe oz. mobilne specialnopedagoške službe,
  3. dodatno individualno in skupinsko pomoč (ISP),
  4. mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove,
  5. program s prilagojenim izvajanjemin z dodatno strokovno pomočjo.

 

Na šoli posvečamo posebno skrb učencem s posebnimi potrebami, in sicer izvajajo ure dodatne strokovne pomoči na naši šoli inkluzivna pedagoginja Arijana Kalamar Klemenčič in pedagog Andrej Cifer.

Njuno delo obsega neposredno delo z otroki s posebnimi potrebami, sodelovanje u učitelji in drugimi strokovnimi delavci, sodelovanje s starši in sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki.